Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Επεξεργασία δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο στον βαθμό που χρειάζεται για να τύχει χειρισμού το αίτημά σας.

Η εταιρεία με την επωνυμία «S.Papavassiliou Educational Services », εφεξής «Εταιρεία», με έδρα στην Λεμεσό , σέβεται την ανάγκη προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της ορθής επεξεργασίας τους. ‘Εχωντας ως κύριο σκοπό την κατοχύρωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας συλλέγονται νομίμα  για καθορισμένο και με απόλυτο τρόπο σκοπό .

Με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων προς την εταιρεία μας,  εγγυάστε ότι τα κατέχετε νόμιμα .

Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού της υπηρεσιας της εταιρείας προς εσάς  καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία από εμάς, μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού.

Ενημερώνουμε πως για τη χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων για την Εταιρεία αποδέκτες θα είναι μόνο το  προσωπικό της εταιρείας και κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κρατούνται από εμάς όσο απαιτείται για την προσφορά των υπηρεσιών μας προς εσάς  και για όσο χρονικό διάστημα μας επιβάλλουν αντίστοιχες νομοθετικές υποχρεώσεις.

Τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα μας αποστέλλετε έχουν δικαίωμα να μας υποβάλουν αίτημα:

• Πρόσβασης στα δεδομένα.

• Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων .

• Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διάβασα τους ανωτέρω όρους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τους οποίους και κατανοώ.